High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว - Season 1
1 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 1 16-06-2014
2 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 2 17-06-2014
3 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 3 23-06-2014
4 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 4 24-06-2014
5 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 5 30-06-2014
6 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 6 01-07-2014
7 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 7 07-07-2014
8 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 8 08-07-2014
9 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 9 14-07-2014
10 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 10 15-07-2014
11 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 11 21-07-2014
12 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 12 22-07-2014
13 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 13 28-07-2014
14 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 14 29-07-2014
15 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 15 04-08-2014
16 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 16 05-08-2014
17 Image High School King of Savvy (2014) ไฮสคูลคิง หนุ่มฮอตสลับขั้ว Episode 17 11-08-2014